• BEHEERSCOMITE
  • Het Beheerscomité beheert en bestuurt de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap De Pajot. Het beheerscomité is een platform waarin alle schoolbesturen die deel uitmaken van onze scholengemeenschap zijn vertegenwoordigd. Elk schoolbestuur heeft recht op één afgevaardigde en een plaatsvervanger, die zij volledig autonoom aanduidt. De directeurs wonen de vergadering van het beheerscomité bij met raadgevende stem.
  • >>>LEDEN BEHEERSCOMITE

 

 • DIRECTIECOMITE
  • Het Directiecomité, de directeur-coördinatie en de directeurs van de betrokken scholen, heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding, bereidt de dossiers voor het Beheerscomité voor en ondersteunt, door het formuleren van adviezen, het Beheerscomité bij het beleid.
  • >>>DIRECTEURS

 

 • OCSG
  • Onderhandelingscomité op het niveau van de Scholengemeenschap. Dit comité wordt gedefinieerd als 'het inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden bevoegde lokaal overlegorgaan of onderhandelingsorgaan. Het OCSG is samengesteld uit:

- De afgevaardigden van de schoolbesturen, die bevoegd zijn om verbintenissen aan te gaan in naam van de openbare overheid en die door hun respectievelijke schoolbestuur worden gekozen.                                                                                                     - De vertegenwoordigers van de vakorganisaties, vrij samengesteld door de betrokken organisaties.

 

 • RCSG
  • Reaffectatiecommissie op het niveau van de Scholengemeenschap, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen en vertegenwoordigers van de representatieve vakverenigingen met het oog op de uitvoering van de reglementering inzake reaffectatie of wedertewerkstelling van de personeelsleden die ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in de instellingen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs die behoren tot de scholengemeenschap. 
  •  >>>LEDEN RCSG

 

 • MEDEZEGGENSCHAPSCOLLEGE
  • Adviesorgaan op niveau van de  scholengemeenschap waarin alle schoolraden van de scholen behorend tot de scholengemeenschap vertegenwoordigd zijn en geraadpleegd wordt telkens de scholengemeenschap beslissingen op het niveau van de scholengemeenschap voorbereidt over aangelegenheden die de vertegenwoordigde geledingen aanbelangen. In het medezeggenschapscollege zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen:

- De schoolraden: Deze worden vertegenwoordigd door één afgevaardigde per schoolraad. Er wordt ook één plaatsvervangend lid aangeduid.
- De schoolbesturen: Zij worden vertegenwoordigd door de leden van het Beheerscomité. Zij zetelen als waarnemende leden.