Missie en Visie


Scholengemeenschap De Pajot

Onze scholengemeenschap is sinds 1 september 2003 een interlokale vereniging, waarvan de zetel gevestigd is te 1760 Roosdaal, Brusselstraat 27.

Scholengemeenschap De Pajot staat voor een verregaande gecoördineerde samenwerkingsovereenkomst tussen de 5 schoolbesturen van de gemeentelijke basisschool Triangel te Roosdaalde gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje te Lennik, de gemeentelijke basisscholen De Kiem Lombeek en De Kiem Wambeek te Ternat, de gemeentelijke kleuterschool Dol-Fijn te Liedekerke en van de vzw Levenslust te Lennik, die later, op 1 september 2004, toetrad tot de scholengemeenschap.

 

Missie

 

Vanuit de decretale doelen heeft onze scholengemeenschap de opdracht en de taak om het draagvlak van de scholen te verhogen, om de middelen, ons aangereikt, zo efficiënt mogelijk aan te wenden en om het management te ondersteunen, te versterken en te verbeteren.

Door het verhogen van expertise en professionaliseren van schoolbesturen, directies en leerkrachten staat onze scholengemeenschap voor een sterker onderwijs, garandeert het de onderwijskwaliteit van al onze scholen en komt het ten goede aan elk, ons toevertrouwd kind.

 

 

Visie

 

Verbonden vrijheid

 

Met het wederzijds respect voor de autonomie van elke school, voor de identiteit van elke school, voor de schooleigen visie en werking, voor elkaars financiële situatie en beweegruimte wil onze scholengemeenschap een platform zijn ten dienste van de scholen.

Vertrekkend vanuit de dynamiek van deze verbonden vrijheid wil de scholengemeenschap in een multidisciplinair overleg een aantal doordachte gemeenschappelijke doelen, afspraken en acties uitbouwen die ten goede komen aan de onderwijskwaliteit van al onze scholen.

 

Wisselwerking BuBaO-BaO

 

Het mooie aan onze scholengemeenschap is dat er een samenwerking is van scholen uit het gewoon basisonderwijs en een school voor buitengewoon onderwijs. Deze diversiteit draagt bij tot de uitwisseling en de ontwikkeling van heel wat expertise. Het samenbrengen en het delen van deze expertise blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen scholengemeenschap.

Samen (scholen BuBaO en Bao) zorgbreed werken, planmatig en schooloverschrijdend, laat ons toe adequaat en sneller te reageren op elke zorgvraag en is een win - win situatie voor alle betrokkenen (ouders, school, clb …)

 

De scholengemeenschap voor schoolbesturen

 

Het beheerscomité is een platform waarin alle schoolbesturen die deel uitmaken van onze scholengemeenschap zijn vertegenwoordigd.

Een structureel overleg en open debatcultuur in het beheerscomité, waaraan alle afgevaardigden van schoolbesturen en directeurs van de scholen participeren, legt de basis voor een deskundig, kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod, zorgt voor een ruimere visieontwikkeling over onderwijsmaterie, laat het beleidsvoerend vermogen toe om in te spelen op concrete behoeften en verwachtingen, om beter onderbouwde beslissingen te nemen en leidt naar een betere en positievere profilering van het door ons aangeboden onderwijs.

 

De scholengemeenschap voor directeuren

 

Onze scholengemeenschap wil het beleidsvoerend vermogen van elke deelnemende school versterken.

De vergaderingen en ontmoetingsmomenten op niveau van de scholengemeenschap voor de directeurs staan centraal voor formele en informele uitwisseling van kennis, ervaring en expertise.

Gesterkt door het bundelen van krachten, de solidariteit en het wederzijds vertrouwen kunnen de betrokken directeurs beter het hoofd bieden aan beheers- en beleidsproblemen. Deze samenwerking leidt tot zelfzekere, goed gedocumenteerde en competente directeurs, die groeien in hun directeurschap.

 

 

De scholengemeenschap voor alle personeelsleden

-       Scholengemeenschap De Pajot als meest nabije expertisecentrum:

 

De scholengemeenschap is een teamaangelegenheid. Ze wil, via multidisciplinair schooloverschrijdend samenwerken een netwerk van expertise van en voor personen, scholen en diensten uitbouwen.

De scholengemeenschap wil de aanwezige knowhow in kaart brengen, deze ervaring, kennis en deskundigheid samenbrengen, verankeren en met elkaar delen om in te spelen op concrete noden en verwachtingen.

 

-       Netwerken:

 

Het opzetten van gestructureerde netwerken binnen de scholengemeenschap zorgt voor een groter gevoel van samenhorigheid.

De uitbouw van netwerken van personen, scholen en diensten versterkt de slagkracht en draagkracht van de scholen, verlaagt de planlast en verhoogt de professionaliteit van het personeel waardoor de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen toeneemt.

Het beleidsvoerend vermogen wordt nog groter als onze scholengemeenschap zich nestelt in grotere netwerken.

Onze scholengemeenschap wordt dan ook vertegenwoordigd in het regionaal directeurenplatform en het platform voor scholengemeenschap Vlaams Brabant.

Ook netwerken van regionale en/of provinciale overlegmomenten voor zorgcoördinatoren, directeurs, ict-coördinatoren, administratieve medewerkers,… passen in dit plaatje.

 

-       Personeelsbeleid

 

De scholengemeenschap maakt afspraken over de interne afstemming van het personeelsbeleid met het oog op een positief loopbaanverloop. We bundelen de krachten via gezamenlijke of gedeelde nascholingen, gemeenschappelijke pedagogische studiedagen, uitnodiging op elkaars studiedagen, school en of klas bezoeken, …

 

Middelenbeleid

Elke gemeente/schoolbestuur draagt elk jaar bij tot de financiële middelen a rato van een vast bedrag en a rato van het aantal gewogen leerlingen op 01/02. Het beheerscomité maakt afspraken over de bedragen van deze financiële verdeelsleutel, stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken schoolbesturen samen met het jaarverslag. Het beheerscomité ziet toe op de uitvoering van deze overeenkomst

De middelen (financiële, personeel, infrastructuur en/of materiaal) van de scholengemeenschap worden zo efficiënt mogelijk ingezet na overleg met respect voor elkaars situatie en beweegruimte.

 

 

Communicatie

De scholengemeenschap wil transparant en eenduidig communiceren, zowel intern als extern.

Via een goede communicatie komt de scholengemeenschap naar buiten met een positieve uitstraling en beeldvorming en profileert zich als een eigentijdse kwaliteitsvolle scholengemeenschap.

De scholengemeenschap wil de noodzakelijke kanalen vinden om de communicatie en de betrokkenheid van alle actoren met de scholengemeenschap te vergroten.

Een goede communicatie is het bindmiddel en de sterkte van onze scholengemeenschap, de werking ervan wordt pas optimaal dankzij een vlotte terugkoppeling tot op de werkvloer en visa versa.

Het onderhouden van een goede relatie met verschillende beleidsverantwoordelijken, externe en interne actoren biedt een meerwaarde waaraan we in de toekomst als scholengemeenschap verder aandacht willen besteden.