FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR

Scholengemeenschap De Pajot

Nummer scholengemeenschap: 120196

Ambt:

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

Doel van de functie ICT-coördinator is het plannen, uitvoeren en begeleiden van een proces in de school dat leidt tot een verantwoord gebruik van ICT in de klaspraktijk en op schoolniveau.

Bij het realiseren van onderstaande opdrachten, komt het personeelslid de verplichtingen na die hem/ haar opgelegd zijn door de wettelijke reglementering en door afspraken die zijn opgenomen in het schoolwerkplan en het arbeidsreglement.

 

2. Hoofdopdracht en opdracht

2.1 Inhoudelijk: ICT en onderwijs

-       ontwikkelingen op gebied van ICT en onderwijs bijhouden en opvolgen

-       bezitten over pedagogische bekwaamheden en inzicht hebben in didactische methodes

-       een geïntegreerd ICT-gebruik binnen de leergebieden bevorderen

-       teamleden ondersteunen bij keuze en gebruik van educatieve software

-       teamleden stimuleren om ICT in te schakelen in hun praktijk

 

2.2 Beleidsmatig

-       in overleg het ICT-beleidsplan voorbereiden en uitwerken

-       criteria voor beleidsbeslissingen i.v.m. ICT opstellen

-       de uitvoering van het ICT-beleid mee bewaken

-       advies uitbrengen over gewenste inzet en implementatie van ICT

 

2.3 Technisch

-       hard- en software inventariseren

-       in overleg een onderhouds- en beheersplan opstellen en uitvoeren

-       gebruiksregels ontwikkelen en bewaken

-       een beveiligingssysteem kiezen en up to date houden

-       eenvoudige technische problemen oplossen

-       moeilijke technische problemen formuleren en signaleren aan de technische dienst van het schoolbestuur

 

2.4 Communicatief

-       een efficiënte doorstroming i.v.m. ICT organiseren

-       fungeren als gesprekspartner voor ICT-onderwerpen

-       het ICT-beleid communiceren met directie en schoolteam

 

2.7 Bijdragen tot een goede werking van de school in haar geheel

-       het pedagogisch project van de school uitdragen en ondersteunen

-       samenwerken en overleggen met andere collega’s rond ICT

-       toegewezen taken als individu of lid van een werkgroep plichtsbewust uitvoeren

 

 

2.8 Administratie eigen aan de functie

-       administratieve documenten correct invullen

-       bijhouden van inventaris rond hard- en software

-       het ICT-beleid systematisch evalueren

 

2.9 Overleg en samenwerking met directie, het schoolteam, ouders, externe actoren

-       een collegiale samenwerking realiseren

-       organiseren van communicatiekanalen via ICT (schoolwebsite, mail, …)

-       professionele informatie inwinnen, uitwisselen met externen

-       informatie i.v.m. ICT verspreiden naar het schoolteam

 

3. De nascholing

-       deelnemen aan de pedagogische studiedagen

-       zichzelf blijvend ontwikkelen door het volgen van bijkomende navorming

-       mee vorm geven aan een functioneel nascholingsplan

-       deelnemen aan regionale ICT-netwerken