FUNCTIEBESCHRIJVING KINDERVERZORG(ST)ER

Scholengemeenschap De Pajot

Nummer scholengemeenschap: 120196

Ambt KINDERVERZORGER

 

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

De kleuteronderwijzers bijstaan in het verzorgen van de kinderen.

Bij het realiseren van onderstaande opdrachten, komt het personeelslid de verplichtingen na die hem/ haar opgelegd zijn door de decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, schoolwerkplan, afspraken gemaakt in de personeelsvergadering, dienstorders, handelingsplannen zoals dat in het arbeidsreglement is voorzien.

 

2. Instellingsgebonden opdrachten en de wijze waarop men ze moet vervullen

2.1 Verzorgende taken

-       kinderen sociaal-emotioneel opvangen

-       geborgenheid geven

-       vertrouwen schenken

-       helpen bij eten en drinken

-       begeleiden bij  toiletbezoek, verzorgen bij ongelukjes (natte broek, luierwissel)

-       elementaire regels van lichaamsverzorging aanleren

-       zindelijkheid aanleren


2.2 Medische taken

-       eerste hulp bij ongeval toedienen

-        

2.3 Sociale vaardigheden, waarden, normen

-       een voorbeeldfunctie voor de kinderen uitoefenen

-       aandacht hebben voor sociale vaardigheden

-       de zelfstandigheid van kinderen bevorderen

-       een positief zelfbeeld bij de kinderen stimuleren

-       respect hebben voor het materiaal van de school

-       preventief optreden bij plaaggedrag en pesterijen

 

2.4 Ondersteunende taak

-       observeren van de kinderen

-       gerichte hulp bieden aan de kleuters

-       begeleiden bij uitstappen

-       voorbereiden en deelnemen aan activiteiten

-       helpen bij het realiseren van projecten

-       leerkrachten bijstaan bij toezichten

-        

2.5 Communicatie

-       overleggen met de klasleerkracht over de ontwikkeling van de kinderen

-       actief informatie doorgeven ter voorbereiding van klassenraad, MDO

-       rapporteren aan en overleggen met zorgcoördinator en directie

Over de leerlingengroep heen

2.6 Bijdragen tot een goede werking van de school in haar geheel

-       realiseert zijn opdracht in samenwerking met de leden van het schoolteam en houdt rekening met de schoolcultuur

-       kent de krachtlijnen uitgezet in het Pedagogisch Project

-       participeert aan het overleg m.b.t. het schoolfunctioneren en neemt deel aan de teamvergaderingen. De modaliteiten van overleg en verslaggeving zoals vastgelegd in het schoolwerkplan worden correct nageleefd

 

2.7 Overleg en samenwerking met directie, het schoolteam, CLB, ouders, externe actoren

-       Pro-actief overleg plegen met directie en schoolteam ter verbetering of wijziging van de organisatie van de opdracht

 

2.8 Begeleiding van stagiairs in samenspraak met de mentor

-       mee begeleiden van stagiairs kinderverzorgers

 

3. De nascholing

-       deelnemen aan de pedagogische studiedagen

-       zichzelf blijvend ontwikkelen door het volgen van bijkomende navorming

-       mee vorm geven aan een functioneel nascholingsplan

-       gevolgde nascholingen implementeren in samenspraak met het schoolteam