FUNCTIEBESCHRIJVING KLEUTERONDERWIJZER

Scholengemeenschap De Pajot

Nummer scholengemeenschap: 120196

Ambt: Kleuteronderwijzer

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

Het uitvoeren van de functie van kleuteronderwijzer volgens de uitgangspunten die zijn opgenomen in het pedagogisch project van onze school.

Bij het realiseren van onderstaande opdrachten, komt het personeelslid de verplichtingen na die hem/ haar opgelegd zijn door de decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, schoolwerkplan, afspraken gemaakt in de personeelsvergadering, dienstorders, handelingsplannen zoals dat in het arbeidsreglement is voorzien

2. Hoofdopdracht en opdracht

2.1 Plannen en voorbereiden van de activiteiten

-       voorbereiden van de groepsactiviteiten

-       de doelen richten naar de leerplannen en de ontwikkelingsdoelen

-       materialen aanmaken

-       agenda,

-       jaar-, maand- en/of weekplanning

-       in overleg met andere klassen zorgen voor een horizontale en verticale samenhang

-       continue ontwikkelingslijn bewaken

 

2.2 Zorgen voor een geschikte leeromgeving en een goede klasorganisatie

-       een structureel onthaalmoment organiseren

-       een structureel dagaanbod organiseren

-       aangepaste materialen gebruiken

-       afwisseling in activiteiten voorzien

-       een rijke en uitdagende leeromgeving creëren, de klas aankleden ifv thema’s

-       gedifferentieerd werken

-       contractwerk organiseren volgens geldende afspraken

-       rekening houden met de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke kleuter

-       tijdens de middag en op het einde van de klasdag erop toezien dat niet afgehaalde kleuters naar de opvang of schoolbus gaan

 

2.3 De beoogde doelstellingen via de activiteiten realiseren

-       inspelen op reacties van de kinderen

-       doelen waar mogelijk geïntegreerd aan bod laten komen

-       kinderen observeren, evalueren en remediëren

-       een gedifferentieerde begeleiding aan kinderen bieden

-       in de verschillende leergebieden aandacht geven aan het leren leren en het probleemoplossend denken

 

2.4 Sociale vaardigheden, waarden, normen

-       een voorbeeldfunctie voor de kinderen uitoefenen

-       aandacht hebben voor sociale vaardigheden

-       de zelfstandigheid van kinderen bevorderen

-       een positief zelfbeeld bij de kinderen stimuleren

-       respect hebben voor het materiaal van de school

-       preventief optreden bij plaaggedrag en pesterijen

 

2.5 Verzorging

-       verantwoordelijkheid opnemen voor hygiëne en verzorging van de kinderen en de klasomgeving

-       een veilige omgeving voor kinderen creëren

-       eerste hulp toedienen bij ongevallen

-       toedienen van medicatie na schriftelijke bevestiging van ouders

-       ouders verwittigen bij ziekte van de kleuter

 

2.6 Evaluatie van het leerproces

-       vorderingen van kinderen in kaart brengen en analyseren (KVS)

-       communiceren met externen over prestaties van kinderen

-       reflecteren op het eigen functioneren

-       heen- en weerschriftje bijhouden

 

2.7 Bijdragen tot een goede werking van de school in haar geheel

-       het pedagogisch project van de school uitdragen en ondersteunen

-       bijdrage leveren tot het opmaken van een schoolwerkplan

-       samenwerken en overleggen met andere collega’s

-       toegewezen taken als individu of als lid van een werkgroep en/of raden plichtsbewust uitvoeren

-       verantwoordelijkheid opnemen m.b.t. schoolfeest, schoolreizen, leeruitstappen…

-       zo nodig inspringen voor/vervangen van collega’s

-       toezichten uitvoeren

 

2.8 Administratie eigen aan de functie

-       administratieve documenten correct invullen

-       bijhouden en invullen van kinddossiers en observatiedocumenten

-       verslagen maken

 

2.9 Overleg en samenwerking met directie, het schoolteam, CLB, ouders, externe actoren

-       een collegiale samenwerking realiseren

-       onderhouden van formele en informele oudercontacten

-       professionele informatie inwinnen, uitwisselen met externen (bv. Revalidatie, clb, logopediste…) in overleg met het zorgteam

-       handelingsgericht werken

 

2.10 Begeleiding van stagiairs in samenspraak met de mentor

-       op de hoogte blijven van recente onderwijskundige ontwikkelingen

-       bijdragen tot de praktische vorming van nieuwe collega’s en stagiairs

-       nakijken en bespreken van voorbereidingen van de stagiairs

-       stageformulieren invullen

 

3. De nascholing

-       deelnemen aan de pedagogische studiedagen

-       zichzelf blijvend ontwikkelen door het volgen van bijkomende navorming

-       mee vorm geven aan een functioneel nascholingsplan

-       gevolgde nascholingen implementeren in samenspraak met het schoolteam