FUNCTIEBESCHRIJVING LEERMEESTER LO

Scholengemeenschap De Pajot

Nummer scholengemeenschap: 120196

Ambt:Leermeester LO

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

Bij het realiseren van onderstaande opdrachten, komt het personeelslid de verplichtingen na die hem/ haar opgelegd zijn door de decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, schoolwerkplan, afspraken gemaakt in de personeelsvergadering, dienstorders, handelingsplannen zoals dat in het arbeidsreglement is voorzien

2. Hoofdopdracht en opdracht

2.1 Plannen en voorbereiden van lessen

De leraar …

-       houdt een dagelijks planningsdocument bij in de vorm van een agenda

-       plant leerinhouden op korte en lange termijn in de vorm van jaarplan,…

-       documenteert zich, zoekt nieuwe werkmethodes, zoekt materiaal bijeen;

-       richt de turnzaal in,

-       legt contacten met zwembaden, sportdiensten ter voorbereiding van de lessen,

 

2.2 Zorgen voor een geschikte leeromgeving en beheren van de sportinfrastructuur.

De leraar …

-       controleert   het materiaal en staat in  voor het onderhoud,

-       formuleert voorstellen tot aankoop van toestellen, materiaal,

-       signaleert   tekorten aan het materiaal,

-       werkt mee aan het opstellen van een uurrooster met betrekking tot de      bezetting van de sportzalen voor meerdere leerkrachten,

-       legt contacten  met sportdiensten, zwembaden in het kader van afspraken rond het gebruik van de infrastructuur

 

2.3 Lesgeven

De leraar …

-       past agenda aan  in functie van de weersomstandigheden en de situatie,

-       brengt algemene bewegingsvaardigheden bij:  klimmen, klauteren, rollen,

            springen, lopen, balvaardigheden, ritme, expressie,

      -    brengt psychometrische vaardigheden bij: oriëntatie, lateralisatie, tijdsruimte,             perspectie,

-       geeft opwarming

-       leert watergewenning bij zwemmen aan

-       geeft zelf zwemles

-       geeft verkeersopvoeding ter bevordering van de behendigheid van kinderen op de fiets,

-       help kinderen bij omkleding

-       begeleidt kinderen  naar de klas,

-       informeert indien nodig ouders over zwakkere prestaties van kinderen,

-       brengt  de elementaire regels van hygiëne bij,

-       signaleert tekorten (lichamelijke en affectieve aan de klastitularissen en directie;

 

2.4 Sociale vaardigheden, waarden, normen

De leraar …

-       brengt  een aantal elementaire regels van beleefdheid, hygiëne, gezondheid, veiligheid, … aan en geeft hierbij het goede voorbeeld

-       leert de elementaire spelregels en de toepassing ervan in de praktijk aan;

-       zorgt voor een correct taalgebruik en houding

-       leert  kinderen met elkaar en met volwassenen om te gaan, naar mekaar te luisteren, met mekaar samen te leven, elkaar niet te kwetsen, respect te hebben voor elkaar, ruzies bij te leggen,... 

-       leert kinderen zelfstandig te worden, leren hen verantwoordelijkheid op te nemen;

-       zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen;

-       maakt kinderen weerbaar, brengt assertiviteit,

-       leert kinderen werken in een gestructureerde omgeving, met regels en afspraken en leert hen die regels en afspraken respecteren,

-       brengt kinderen (zelf)discipline bij;

-       leert kinderen kritisch en zinvol omgaan met informatie van en beïnvloeding die door media worden vertolkt

-       zelfvertrouwen aankweken, een positief zelfbeeld meegeven, hen dingen laten doen

            die zij aankunnen, hen voor de klas zaken laten brengen waarin ze sterk zijn,

 

2.5 Evaluatie van de resultaten en de werkwijze

De leraar …

-       stelt doelstellingvalide taken en opdrachten op;

-       evalueert de resultaten  in functie van de gestelde lesdoelen, trekt  hieruit de

            conclusies en remedieert;

      -     rapporteert aan ouders, collega's

-       gebruikt in het kader van een systematische gegevensverzameling het door de school gekozen volgsysteem;

-       interpreteert en beoordeelt de prestaties van de leerlingen correct en objectief;

-       toetst aan de hand van de evaluatiegegevens het eigen didactisch handelen;

 

2.6 Klaseigen leerlingenbegeleiding

De leraar …

-       kan inlevend met kinderen omgaan: luistert actief, toont begrip, gaat in op emotionele problemen …

-       bouwt bewust aan de vertrouwensrelatie met de toevertrouwde kinderen, maar bewaart ook afstand

-       signaleert probleemgedrag van kinderen aan het zorgteam en expliciteert de hulpvraag met het oog op het gericht bieden van ondersteuning

 

2.7 Bijdragen tot een goede werking van de school in haar geheel

De leraar …

-       kent de krachtlijnen uitgezet in het Pedagogisch Project

-       participeert aan de klassenraad, het multidisciplinair overleg en/of individueel overleg met het zorgteam, de zorgcoördinator,de  ICT-coördinator en de leermeesters, …

-       levert een bijdrage tot het opmaken van het schoolwerkplan

-       leest  de dienstorders, en gaat hier flexibel mee om

-       werkt mee aan het doorspelen van informatie die nodig is voor de nieuwsbrief om ouders te informeren

-       communiceert op een professionele en correcte wijze met collega’s en integreert zich in de groep

-       organiseert en promoot sportdagen en sportactiviteiten

-       voert uit  of werkt mee aan een aantal taakoverschrijdende schoolse of naschoolse activiteiten

 

2.8 Administratie eigen aan de functie

De leraar …

-       houdt het leerlingendossier stipt bij conform de onderrichtingen zoals opgenomen in het schoolwerkplan

-       stelt jaarlijks een lessenrooster op

-       houdt het aanwezigheidsregister, conform de onderrichtingen zoals opgenomen in het schoolwerkplan, nauwgezet bij

-       houdt agenda bij,

-       houdt evaluatielijsten bij  en speelt resultaten aan de klastitularis door,

-       doet de administratie voor de brevetten,

 

2.9 Overleg en samenwerking met directie, het schoolteam, CLB, ouders, externe actoren

De leraar …

-       realiseert zijn opdracht in samenwerking met de leden van het schoolteam en houdt rekening met de schoolcultuur

-       participeert aan het overleg m.b.t. het schoolfunctioneren en neemt deel aan de teamvergaderingen. De modaliteiten van overleg en verslaggeving zoals vastgelegd in het schoolwerkplan worden correct nageleefd

-       participeert occasioneel aan de klassenraad, het multidisciplinair overleg en/of individueel overleg met de zorgcoördinator,de  ICT-coördinator en de leermeesters,

-       informeert de houder van het ouderlijk gezag op een correcte manier over de leervorderingen, gedrag- en houdingsaspecten en studiekeuze

-       brengt steeds de directie op de hoogte en maakt een neerslag van het gesprek

-       organiseert mee aan geïntegreerde werkperiodes,

-       draagt bij tot het “sportief” imago van de school,

-       biedt kinderen de mogelijkheid om verschillende sporten te beoefenen;

-       bevordert  klas- en schooloverschrijdende sportactiviteiten

 

2.10 Begeleiding van stagiairs in samenspraak met de mentor

De leraar …

-       kijkt de lesvoorbereidingen na, geeft suggesties tot aanpassing en bespreekt de lesopbouw en –inhouden met de stagiair

-       woont de lessen bij, houdt een nabespreking en stelt het verslag op

-       overlegt met de mentor en de docenten conform de afsprakennota

 

3. De nascholing

De leraar …

-       heeft mogelijkheid om navormingen te volgen, zoals uitgewerkt in het nascholingsplan

-       brengt verslag uit van nascholingen tijdens personeelsvergaderingen met schriftelijke neerslag

-       woont de pedagogische studiedagen bij en voert eventuele voor- en nataken conform de onderrichtingen uit

-       implementeert het geleerde in de eigen werking en in overleg met het schoolteam in de schoolwerking