FUNCTIEBESCHRIJVING ONDERWIJZER

Scholengemeenschap De Pajot

Nummer scholengemeenschap: 120196

Ambt: Onderwijzer

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

Bij het realiseren van onderstaande opdrachten, komt het personeelslid de verplichtingen na die hem/ haar opgelegd zijn door de decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, schoolwerkplan, afspraken gemaakt in de personeelsvergadering, dienstorders, handelingsplannen zoals dat in het arbeidsreglement is voorzie

2. Hoofdopdracht en opdracht

2.1 Plannen en voorbereiden van lessen

De leraar …

-       houdt een dagelijks planningsdocument bij in de vorm van een agenda

-       zorgt bij het inroosteren van activiteiten voor een soepel en een kindaangepast dagverloop

-       plant leerinhouden op korte en lange termijn in de vorm van jaarplan,…

-       maakt keuzes uit een gegeven aanbod (doelen en inhouden), rekening houdend met de beginsituatie, de beschikbare tijd en hulpmiddelen. Dit wordt vermeld in het planningsdocument

-       vertaalt leerinhouden/leerervaringen in opdrachten die aansluiten bij de leefwereld en motivatie van de kinderen

-       kiest aangepaste werkvormen en stemt ze af op de doelstellingen;

-       kiest gepaste groeperingsvormen

-       kiest gepaste multimedia in functie van het bereiken en/of nastreven van doelstellingen

-       voorziet in differentiatiemogelijkheden bij het uittekenen van de lesgang en vermeldt dit ook in de planningsdocumenten

-       kan de weekplanning flexibel aanpassen, rekening houdend met het vastgelegde urenpakket per leergebied

 


2.2 Zorgen voor een geschikte leeromgeving en een goede klasorganisatie

De leraar …

-       ontwerpt een leeromgeving die een reële kans op betrokkenheid en succesbeleving voor de leerling inhoudt

-       biedt binnen de leeromgeving mogelijkheden tot allerlei vormen van interactie

-       integreert bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving op een functionele manier moderne informatie en communicatie technologieën

-       bouwt de leerinhouden in in authentieke situaties die voor de leerlingen betekenisvol zijn én waarin kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast

-       speelt adequaat in op wat zich in de feitelijke leer(f)omgeving voordoet en werkt met de inbreng van kinderen

-       bevordert het actief ontdekken en verwerken van leerinhouden, onder meer door een beroep te doen op het probleemoplossend vermogen van kinderen

-       laat kinderen nadenken over hun leerproces

-       richt de klas aangepast, aangenaam en functioneel in

 

2.3 Lesgeven

De leraar …

-       durft de lesgang bij te sturen in functie van de reactie van de kinderen of in functie van de interesses op dat ogenblik

-       werkt flexibel met zowel ‘homogene’ als met ‘heterogene’ werkgroepen (sterkere en zwakkere leerlingen bij elkaar zodat ze van elkaar leren)

-       brengt kinderen in functie van de gestelde doelen, kennis, inzicht en vaardigheden de verschillende leergebieden bij

 

 

2.4 Sociale vaardigheden, waarden, normen

De leraar …

-       brengt  een aantal elementaire regels van beleefdheid, hygiëne, gezondheid, veiligheid, … aan en geeft hierbij het goede voorbeeld

-       zorgt voor een correct taalgebruik en houding

-       leert  kinderen met elkaar en met volwassenen om te gaan, naar mekaar te luisteren, met mekaar samen te leven, elkaar niet te kwetsen, respect te hebben voor elkaar, ruzies bij te leggen,... 

-       leert kinderen zelfstandig te worden, leren hen verantwoordelijkheid op te nemen;

-       zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen

-       leert kinderen kritisch en zinvol omgaan met informatie van en beïnvloeding die door media worden vertolkt

 

2.5 Evaluatie van de resultaten en de werkwijze

De leraar …

-       stelt doelstellingvalide vragen, taken en opdrachten op;

-       bepaalt de functie van de evaluatie (leerling-evaluatie – onderwijsevaluatie);

-       verzamelt op systematische wijze gegevens in verband met het leer- en ontwikkelingsproces van een kind via toetsen, observaties en gesprekken met het kind;

-       gebruikt in het kader van een systematische gegevensverzameling het door de school gekozen volgsysteem;

-       interpreteert en beoordeelt de prestaties van de leerlingen correct en objectief;

-       toetst aan de hand van de evaluatiegegevens het eigen didactisch handelen.

 

2.6 Klaseigen leerlingenbegeleiding

De leraar …

-       kan inlevend met kinderen omgaan: luistert actief, toont begrip, gaat in op emotionele problemen …

-       bouwt bewust aan de vertrouwensrelatie met de toevertrouwde kinderen, maar bewaart ook afstand

-       signaleert probleemgedrag van kinderen aan het zorgteam en expliciteert de hulpvraag met het oog op het gericht bieden van ondersteuning

 


2.7 Bijdragen tot een goede werking van de school in haar geheel

De leraar …

-       kent de krachtlijnen uitgezet in het Pedagogisch Project

-       participeert aan de klassenraad, het multidisciplinair overleg en/of individueel overleg met het zorgteam, de zorgcoördinator,de  ICT-coördinator en de leermeesters, …

-       levert een bijdrage tot het opmaken van het schoolwerkplan

-       leest de dienstorders, en gaat hier flexibel mee om

-       werkt mee aan het doorspelen van informatie die nodig is voor de nieuwsbrief om ouders te informeren

-       communiceert op een professionele en correcte wijze met collega’s en integreert zich in de groep

 

2.8 Administratie eigen aan de functie

De leraar …

-       houdt het leerlingendossier stipt bij conform de onderrichtingen zoals opgenomen in het schoolwerkplan

-       stelt jaarlijks een lessenrooster op

-       houdt het aanwezigheidsregister, conform de onderrichtingen zoals opgenomen in het schoolwerkplan, nauwgezet bij

-       houdt een model van de proeven bij, aangevuld met de klasresultaten

 

2.9 Overleg en samenwerking met directie, het schoolteam, CLB, ouders, externe actoren

De leraar …

-       realiseert zijn opdracht in samenwerking met de leden van het schoolteam en houdt rekening met de schoolcultuur

-       participeert aan het overleg m.b.t. het schoolfunctioneren en neemt deel aan de teamvergaderingen. De modaliteiten van overleg en verslaggeving zoals vastgelegd in het schoolwerkplan worden correct nageleefd

-       participeert aan de klassenraad, het multidisciplinair overleg en/of individueel overleg met de zorgcoördinator,de  ICT-coördinator en de leermeesters, …

-       informeert de houder van het ouderlijk gezag op een correcte manier over de leervorderingen, gedrag- en houdingsaspecten en studiekeuze

-       brengt steeds de directie op de hoogte en maakt een neerslag van het gesprek

-       organiseert conform de onderrichtingen zoals opgenomen in het schoolwerkplan ouderavonden, infoavonden, rapportbespreking…

 

2.10 Begeleiding van stagiairs in samenspraak met de mentor

De leraar …

-       kijkt de lesvoorbereidingen na, geeft suggesties tot aanpassing en bespreekt de lesopbouw en –inhouden met de stagiair

-       woont de lessen bij, houdt een nabespreking en stelt het verslag op

-       overlegt met de mentor en de docenten conform de afsprakennota

 

3. De nascholing

De leraar …

-       heeft mogelijkheid om navormingen te volgen, zoals uitgewerkt in het nascholingsplan

-       brengt verslag uit van nascholingen tijdens personeelsvergaderingen met schriftelijke neerslag

-       woont de pedagogische studiedagen bij en voert eventuele voor- en nataken conform de onderrichtingen uit

-       implementeert het geleerde in de eigen werking en in overleg met het schoolteam in de schoolwerking