FUNCTIEBESCHRIJVING ZORGCOÖRDINATOR

Scholengemeenschap De Pajot

Nummer scholengemeenschap: 120196

Ambt: zorgcoördinator

 

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

Bij het realiseren van onderstaande opdrachten, komt het personeelslid de verplichtingen na die hem/ haar opgelegd zijn door de decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, schoolwerkplan, afspraken gemaakt in de personeelsvergadering, dienstorders, handelingsplannen zoals dat in het arbeidsreglement is voorzien

 

2. Hoofdopdracht en opdracht

2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school

De zorgcoördinator

-       is het aanspreekpunt voor elke zorgvraag (vanwege leerlingen, leraren en ouders) in de school;

-       ondersteunt het gebruik van het volgsysteem;

-       coördineert in het kader van het zorgbeleid nuttige informatie over de leerlingen en maakt dit toegankelijk voor de betrokkenen;

-       organiseert het multidisciplinair overleg en zorgt voor de verslaggeving;

-       organiseert de contacten met externen (CLB, hulpverleners, nascholers, pedagogisch adviseur …);

-       stimuleert de ouderbetrokkenheid en organiseert overlegmomenten met de ouders;

-       evalueert in samenwerking met het team op afgesproken tijdstippen het zorgbeleid van de school;

2.2 Ondersteuning van het handelen van de leerkracht

De zorgcoördinator

-       begeleidt de groepsleraar bij het uittekenen van een (individueel – groepsgericht) leertraject voor kinderen met bijzondere onderwijsnoden;

-       coacht de groepsleraar bij het creëren van een preventieve  leeromgeving;

-       staat de groepsleraar bij tijdens individuele en/of klassikale observatiemomenten;

-       begeleidt de leraar bij het opstellen van een handelingsplan;

-       ondersteunt de groepsleraar bij de klasinterne differentiatie, organisatie en uitvoering van verschillende werk- en groeperingsvormen met het oog op zorgbreed werken;

2.3 Leerlingbetrokken taken

De zorgcoördinator

-       voert zijn deel van het handelingsplan uit tijdens de kindbegeleiding;

-       zorgt voor specifiek materiaal en oefenvormen ter ondersteuning van het leerbedreigde kind;

-       remedieert bij hardnekkige leer- en ontwikkelingsproblemen;

-       begeleidt bij socio-emotionele problemen;

2.4 Sociale vaardigheden, waarden, normen

De zorgcoördinator

-       leert  samen met de klastitularis kinderen met elkaar en met volwassenen om te gaan, naar mekaar te luisteren, met mekaar samen te leven, elkaar niet te kwetsen, respect te hebben voor elkaar, ruzies bij te leggen,... 

-       helpt kinderen zelfstandig te worden, leren hen verantwoordelijkheid op te nemen;

-       zorgt er mee voor dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen;

2.6 Evaluatie van de eigen werkwijze

De zorgcoördinator

-       reflecteert op zijn eigen werkwijze en stuurt indien nodig bij;

-       bespreekt op afgesproken tijdstippen de werking van het zorgbeleid met de directeur;

-       agendeert op afgesproken tijdstippen het zorgbeleid van de school op de dagorde van een personeelsvergadering en onderzoekt in overleg met het team op welke wijze de werking geoptimaliseerd kan worden;

2.7 Bijdragen tot een goede werking van de school in haar geheel

De zorgcoördinator

-       kent de krachtlijnen van de school zoals uiteengezet in het pedagogisch project;

-       levert een bijdrage tot het opmaken van het schoolwerkplan;

2.8 Administratie eigen aan de functie

De zorgcoördinator

-       registreert nuttige informatie van de kinderen (vorderingen, volgsysteem, …);

-       houdt de verslaggeving van interne vergaderingen bij (klassenraad, MDO, zelfevaluatie zorgbeleid, …);

-       houdt de verslaggeving van externe vergaderingen bij (scholengemeenschap, met externe deskundigen, CLB, …);

-       ontwikkelt een gegevensbestand van het netwerk ‘zorg’ (personen en diensten);

2.9 Overleg en samenwerking met directie, het schoolteam, CLB, ouders, externe actoren

De zorgcoördinator

-       realiseert zijn opdracht in samenwerking met de leden van het schoolteam en houdt rekening met de schoolcultuur;

-       participeert aan het overleg m.b.t. het schoolfunctioneren en neemt deel aan de teamvergaderingen. De modaliteiten van overleg en verslaggeving zoals vastgelegd in het schoolwerkplan worden correct nageleefd;

-       participeert aan de klassenraad, het multidisciplinair overleg en/of individueel overleg met de klasleraar, de zorgcoördinator,de  ICT-coördinator en de leermeesters, …

-       informeert de ouders over de leervorderingen, gedrag- en houdingsaspecten en studiekeuze;  wanneer dit zo afgesproken is met het zorgteam;

-       is aanwezig  conform de onderrichtingen zoals opgenomen in het schoolwerkplan ouderavonden, infoavonden, rapportbespreking …

-       neemt initiatieven om de samenwerking met de ouders van de zorgkinderen te optimaliseren;

3. De nascholing

De zorgcoördinator

-       volgt navormingen zoals uitgewerkt in het nascholingsplan;

-       woont de pedagogische studiedagen bij en voert eventuele voor- en nataken conform de onderrichtingen uit;

-       coördineert, begeleidt en stimuleert de uitwerking van het nascholingsbeleid wanneer dit betrekking heeft tot het zorgbeleid;

-       neemt deel aan het netwerk van zorgcoördinatoren op niveau van de scholengemeenschap en andere